ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η ένταξη σε ομάδες εργαστηρίων στα παρακάτω μαθήματα του Α΄ εξαμήνου για τους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου έγινε με βάση τον αριθμό μητρώου τους.

Σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες των μαθημάτων οι φοιτητές μπορούν να διακρίνουν σε ποια ομάδα εντάσσονται.

Πιθανά αιτήματα αλλαγής ομάδας επαφίενται αποκλειστικά και μόνο στον καθηγητή του μαθήματος.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι
ΠερίπτωσηΑριθμός μητρώουΕργαστηριακές ομάδες
1*01/21, *07/21, *13/21, *19/21, *25/21, *31/21, *37/21, *43/21, *49/21, *55/21, *61/21, *67/21, *73/21, *79/21, *85/21, *91/21, *97/21 Α΄_ΟΜΑΔΑ
2*02/21, *08/21, *14/21, *20/21, *26/21, *32/21, *38/21, *44/21, *50/21, *56/21, *62/21, *68/21, *74/21, *80/21, *86/21, *92/21, *98/21Β΄_ ΟΜΑΔΑ
3*03/21, *09/21, *15/21, *21/21, *27/21, *33/21, *39/21, *45/21, *51/21, *57/21, *63/21, *69/21, *75/21, *81/21, *87/21, *93/21, *99/21Γ΄_ ΟΜΑΔΑ
4*04/21, *10/21, *16/21, *22/21, *28/21, *34/21, *40/21, *46/21, *52/21, *58/21, *64/21, *70/21, *76/21, *82/21, *88/21, *94/21Δ΄_ ΟΜΑΔΑ
5*05/21, *11/21, *17/21, *23/21, *29/21, *35/21, *41/21, *47/21, *53/21, *59/21, *65/21, *71/21, *77/21, *83/21, *89/21, *95/21Ε΄_ ΟΜΑΔΑ
6*06/21, *12/21, *18/21, *24/21, *30/21, *36/21, *42/21, *48/21, *54/21, *60/21, *66/21, *72/21, *78/21, *84/21, *90/21, *96/21, *00/21ΣΤ΄_ ΟΜΑΔΑ

Παραδείγματα:

 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 001/21 εντάσσεται στην περίπτωση 1.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 101/21 εντάσσεται στην περίπτωση 1.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 002/21 εντάσσεται στην περίπτωση 2.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 102/21 εντάσσεται στην περίπτωση 2.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 034/21 εντάσσεται στην περίπτωση 4.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 134/21 εντάσσεται στην περίπτωση 4.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 100/21 εντάσσεται στην περίπτωση 6.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 200/21 εντάσσεται στην περίπτωση 6.
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠερίπτωσηΑριθμός μητρώουΕργαστηριακές ομάδες
1*01/21, *04/21, *07/21, *10/21, *13/21, *16/21, *19/21, *22/21, *25/21, *28/21, *31/21, *34/21, *37/21, *40/21, *43/21, *46/21, *49/21,*52/21, *55/21, *58/21, *61/21, *64/21, *67/21, *70/21, *73/21, *76/21, *79/21, *82/21, *85/21, *88/21, *91/21, *94/21, *97/21,Α΄_ΟΜΑΔΑ  
2*02/21, *05/21, *08/21, *11/21, *14/21, *17/21, *20/21, *23/21, *26/21, *29/21, *32/21, *35/21, *38/21, *41/21, *44/21, *47/21, *50/21,*53/21, *56/21, *59/21, *62/21, *65/21, *68/21, *71/21, *74/21, *77/21, *80/21, *83/21, *86/21, *89/21, *92/21, *95/21, *98/21,Β΄_ ΟΜΑΔΑ
3*03/21, *06/21, *09/21, *12/21, *15/21, *18/21, *21/21, *24/21, *27/21, *30/21, *33/21, *36/21, *39/21, *42/21, *45/21, *48/21,*51/21, *54/21, *57/21, *60/21, *63/21, *66/21, *69/21, *72/21, *75/21, *78/21, *81/21, *84/21, *87/21, *90/21, *93/21, *96/21, *99/21,Γ΄_ ΟΜΑΔΑ

Παραδείγματα:

 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 001/21 εντάσσεται στην περίπτωση 1.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 101/21 εντάσσεται στην περίπτωση 1.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 002/21 εντάσσεται στην περίπτωση 2.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 102/21 εντάσσεται στην περίπτωση 2.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 003/21 εντάσσεται στην περίπτωση 3.
 • Φοιτητής με αρ. μητρώου 103/21 εντάσσεται στην περίπτωση 3.