ΕΠΕΙΓΟΝ – Προσθήκη διευκρίνισης για τη μετάβαση στο ΔΙΠΑΕ (νέα ενημέρωση 12/9)

Νέα ενημέρωση 12/9: Όσοι φοιτητές δεν μπορούν να υποβάλουν την αίτηση αυτοπροσώπως μπορούν να κάνουν την υποβολή των σκαναρισμένων εγγράφων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dvailou@admin.teithe.gr


Η αρχική ανακοίνωση

ΕΠΕΙΓΟΝ – Νέα ανακοίνωση για τη μετάβαση στο ΔΙΠΑΕ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ν. 4610/2019, άρθρο 11:

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

2. Οι φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των προβλεπόμενων εξαμήνων (δηλ. είναι μέχρι το Εξάμηνο ν+2), έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα ορισθέντα από τη Συνέλευση του Τμήματος έξι (6) μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών, αφού προηγουμένως και μέχρι τις 15/09/2019 καταθέσουν στη Γραμματεία σχετική Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμούν να λάβουν πτυχίο του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Διαφορετικά, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας τους στο τελευταίο μάθημα.

Επιτρέπεται ανάκληση της ανωτέρω απόφασής τους για λήψη πτυχίου ΔΙ.ΠΑ.Ε. με νέα Αίτηση που πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής τους δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές από το 3ο έως το 12ο εξάμηνο, που δεν έχουν περάσει τα μαθήματά τους, δεν κάνουν αίτηση -προς το παρόν- στη γραμματεία.

3. Οι φοιτητές που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά ωστόσο δεν επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΔΙ.ΠΑ.Ε., θα πρέπει μέχρι τις 30/09/2019 να υποβάλλουν σχετική Δήλωση στη Γραμματεία.

4. Οι φοιτητές που βρίσκονται πάνω από το 12ο Εξάμηνο των σπουδών τους, παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ και λαμβάνουν πτυχίο ΤΕΙ.

5. Προς διευκόλυνση των φοιτητών, τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος αποφάσισαν να μην ισχύσουν οι αλυσίδες μαθημάτων.


Σχετικά έγγραφα προς χρήση ανάλογα με την περίπτωση