ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ε ΕΞ.–ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle (Θέμα 8) αρχείο pdf με πληροφορίες για την ύλη των εξετάσεων και οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος.

Ο Διδάσκων,

Ε. Καταφυλής