Βαθμολογίες των μαθημάτων πληροφορικής της Πα 18/9

Μπορείτε να τις δείτε στα αντίστοιχα links παρακάτω:

• Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=18

• Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου • Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=22